Klachten behandling conform: wkkgz uitvoeringsbesluit per 01-08-2018

Uw klacht is in goede handen.
T3 Trainingscentrum doet continu haar uiterste best om foutloos te werken. Toch blijft ook ons werk, mensenwerk.
Heeft u zaken die voor verbetering vatbaar zijn, geef die dan vooral door.
Al uw opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. U ontvangt van ons altijd een reactie. Opmerkingen kunt u sturen naar info@t3trainingscentrum.nl

Stel dat u een klacht wilt indienen over T3 Trainingscentrum Hoe dient u dan een klacht in? En wat gebeurt er vervolgens met die klacht? Lees verder om dit te weten te komen.

Wat is een klacht?
Een klacht is een bezwaar of een uiting van onvrede. Het kan gaan om de behandeling, begeleiding of bejegening door een medewerker van T3 Trainingscentrum Klachten over bijvoorbeeld huisartsen of ziekenhuispersoneel kunnen wij niet in behandeling nemen. Daarvoor verwijzen wij u naar de hiertoe bevoegde instanties.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen kan een klacht indienen. Lukt het niet om zelf een klacht in te dienen, dan kunt u daarvoor een vertegenwoordiger aanwijzen, zoals een partner, ouder, kind, broer, zus, curator, mentor, zaakwaarnemer of andere gemachtigde. Wij ontvangen in dat geval graag een schriftelijke en ondertekende verklaring waarin u aangeeft de desbetreffende persoon te machtigen. Overlijdt de persoon na het ontstaan van de klacht, dan kan een nabestaande de klacht indienen en/of voortzetten.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt de klacht schriftelijk indienen door een brief te sturen naar de klachtenfunctionaris van T3 Trainingscentrum. Het adres vindt u verderop in dit artikel. U kunt ook een klachtenformulier invullen. Dit klachtenformulier kunt u vinden op de website (link onderaan dit artikel) of een formulier opvragen per e-mail bij info@t3trainingscentrum.nl
U kunt eventueel ook vooraf aangeven direct behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie te wensen, zonder bemiddelingsgesprek. De onafhankelijke klachtencommissie van Ambulancezorg zal uw klacht dan in behandeling nemen en de procedure daarvoor opstarten. Meer informatie over de klachtencommissie leest u verderop in dit artikel.
Uw klachtenbrief dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
uw naam, adres en telefoonnummer
de omschrijving van de klacht: wat is er gebeurt, wanneer (datum en tijd) en waar is de klacht ontstaan, op welke medewerker(s) heeft de klacht betrekking, waar bent u het niet mee eens.
ondertekening, plaats en datum
N.B.: Anonieme klachten registreren wij wel, maar de klachtencommissie neemt deze niet in behandeling.

 

Wat gebeurt er met uw klacht?
Uw klacht komt binnen bij de klachtenfunctionaris van Ambulancezorg, die beoordeelt of alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Indien er nog onduidelijkheden zijn krijgt u de vraag uw klacht nader toe te lichten.
De klachtenfunctionaris beoordeelt in eerste instantie de ontvankelijkheid van uw klacht (is deze bij ons aan het juiste adres en voldoet het aan de eisen om in behandeling te kunnen worden genomen). Wanneer de klachtenfunctionaris vermoedt dat uw klacht niet ontvankelijk is, vraagt deze de voorzitter van de klachtencommissie hierover een beslissing te nemen. Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u daarvan altijd bericht met opgaaf van redenen.

De klachtenbehandelingsprocedure
De stappen na het indienen van de klacht op een rij;
U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
Uw klacht wordt onderzocht en u krijgt nader bericht van ons.
De leidinggevende van de medewerker waarover u heeft geklaagd, neemt contact met u op, om met u een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.
U ontvangt vervolgens een brief waarin verslag wordt gedaan van hetgeen is besproken en afgesproken.
Als u niet tevreden bent met het resultaat, dan kunt u nadere informatie vragen of verzoeken om behandeling door de klachtencommissie. De klachtencommissie neemt uw klacht dan formeel in behandeling. U kunt eventueel ook vooraf aangeven direct behandeling door de klachtencommissie te wensen, zonder bemiddelingsgesprek.

 

De klachtencommissie
De klachtencommissie van T3 Trainingscentrum verricht haar werkzaamheden onpartijdig en discreet. De commissie bestaat uit een voorzitter, minimaal 2 leden en een secretaris. De voorzitter en de leden hebben een onafhankelijke positie en zijn niet verbonden aan de organisatie. De secretaris is door T3 Trainingscentrum aangesteld . Het cliëntenberaad van de organisatie heeft ingestemd met de samenstelling en maakt onderdeel uit van de klachtencommissie.

 

Hoe gaat de klachtencommissie verder te werk?
Als hiervan nog niet in een eerder stadium sprake is geweest, beoordeelt de voorzitter uw klacht eerst op ontvankelijkheid.
De klachtencommissie biedt u de gelegenheid uw klacht mondeling en schriftelijk toe te lichten.
De aangeklaagde medewerker kan bij de toelichting aanwezig zijn, tenzij u daartegen bezwaar heeft.
De aangeklaagde medewerker krijgt de gelegenheid zijn mening te geven.
De klachtencommissie kan besluiten deskundigen van binnen of buiten de organisatie te raadplegen.
Na het onderzoek doet de klachtencommissie schriftelijk en gemotiveerd een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht.
Afronding
De klachtencommissie brengt advies uit aan de directie van T3 Trainingscentrum , met daarin het oordeel over de gegrondheid van de klacht en eventuele aanbevelingen over de te nemen maatregelen. U, de beklaagde en de directie van de organisatie over wie u de klacht indient ontvangen dit advies van de klachtencommissie. De directie van T3 Trainingscentrum stelt u vervolgens van de genomen maatregelen schriftelijk op de hoogte. Hier eindigt de klachtenbehandeling door onze organisatie/de klachtencommissie. Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Uiteraard bent u vrij uw klacht ook aan andere instanties voor te leggen, zoals de Burgerlijke Rechter of het Regionaal Tuchtcollege. Wij stellen het op prijs als u ons wilt informeren indien u bij een andere instantie (ook) een procedure start.
Schadevergoeding
De klachtencommissie geeft geen oordeel over een schadevergoeding. Een dergelijke procedure moet u starten bij de civiele rechter.

Rechtshulp en kosten
Als u wilt weten wat uw rechten als patiënt zijn, dan kunt u terecht bij Informatie- en Klachtenopvang (I&K). Dit bureau geeft u tevens advies bij het indienen van een klacht. Het I&K werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zowel het I&K als de klachtencommissie gaan zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht. Het adres van het I&K vindt u onderaan dit artikel. Het indienen en de verdere behandeling van uw klacht is kosteloos. Indien u hulp van een advocaat of een andere deskundige inroept, zijn de kosten daarvan voor uw eigen rekening.

 

Waarom een klachtenprocedure?
Is verplicht door de wkkgz dat betekent dat iedere zorgaanbieder verplicht is een klachtencommissie in te stellen. Om u in geval van een klacht optimaal van dienst te zijn, heeft ambulancezorg een klachtencommissie ingesteld. Want hoewel wij ons best doen zo goed mogelijk zorg te verlenen, kunnen toch klachten ontstaan. Heeft u een opmerking of een klacht, dan horen wij dat graag van u. Want alleen dan kunnen wij onze zorgverlening nog verder verbeteren.
Hoe dan ook: uw klacht is bij ons in goede handen.
De klachtenregeling vormt de basis van deze informatie en is op te vragen bij de secretaris van de klachtencommissie.

 

Postadres klachtenfunctionaris
T3 Trainingscentrum t.a.v. Klachtenfunctionaris Energieweg 5, 2382 NA, Zoeterwoude, Nederland

U kunt ook uw klacht indienden via het contact formulier

 

Het klachtenformulier
Het formulier is aan te vragen door een e-mail te sturen naar onze klachtenfunctionaris;
info@t3trainingscentrum.nl